Tại Lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh ngày 17/11/2020, Trường Mần non Cổ Loa vinh dự được nhận bằng khen : “ Đã hoàn thành ...